Algemene voorwaarden

 1. Elke overeenkomst wordt aangegaan en alle werken worden uitgevoerd onder de algemene voorwaarden hieronder vermeld met uitsluiting van alle andere bepalingen in b.v.b. offerteaanvragen of briefwisseling uitgaande van de klant.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de offerte wordt er van uit gegaan dat de te ruimen installatie vlot toegankelijk is en in normale toestand van onderhoud verkeert. De prijszetting in offertes omvat lonen, wedden, inspectiekosten, verzekeringen, sociale lasten alsook de kosten van gebruikt en verbruikt materiaal en producten. Opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW. De kosten voor verbruik elektriciteit, water en goede werking van het afvoersysteem blijven ten laste van de opdrachtgever.
 3. Bij de prijszetting werd uitgegaan van de alsdan geldende aankoopprijzen voor producten en materiaal, de alsdan geldende arbeidslonen, fiscale lasten en transportkosten. Mocht in één van deze bepalende factoren een verandering optreden dan behoudt de BVBA GLOBOTECH zich het recht voor de daaruit voortvloeiende kostprijsstijgingen door te rekenen indien de wijziging in de kostprijsbepalende factoren meer dan 2 % bedraagt.
 4. Levertijd en/of tijdstip van uitvoering worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en minstens telefonisch en zo mogelijk per E-mail of fax bevestigd.
 5. Indien niettegenstaande deze verwittiging blijkt dat onze medewerkers toch de voorgenomen werken niet kunnen uitvoeren en dit omwille van een niet door de klant voorafgaandelijk medegedeelde niet-toegankelijkheid hetzij van de woning of het gebouw, hetzij ingevolge onvoorziene afwezigheid van de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger, dan kan de BVBA GLOBOTECH de vruchteloos gemaakte verplaatsingskosten en verloren tijd in rekening brengen aan een tarief van 0,40 Euro / km en 50 Euro per uur (bedragen exclusief BTW).
 6. Klachten in verband met de uitvoering van het werk en / of de geleverde goederen en prestaties dienen binnen de 48 uur na de uitvoering van het werk of ontvangst van de levering gemeld te worden en dit bij aangetekend schrijven. Betreft het eventuele verborgen gebreken dan dienen deze aan de BVBA GLOBOTECH te worden gemeld eveneens bij aangetekend schrijven binnen de 48 uur na ontdekking ervan.
 7. De BVBA GLOBOTECH heeft haar aansprakelijkheid uitbating verzekerd. Het verzekerde bedrag voor gevallen van lichamelijke schade / materiële schade is beperkt tot het bedrag van 1.500.000 Euro per schadegeval. Wat betreft schade aan toevertrouwde voorwerpen is dit bedrag beperkt tot een bedrag van 2.500 Euro. De opdrachtgever aanvaardt dat de BVBA GLOBOTECH nooit voor hogere bedragen dan deze waarvoor verzekerd en hiervoor uiteengezet aansprakelijk kan worden gesteld of tot een hogere vergoeding zou kunnen zijn gehouden.
 8. Bij de offerte en de uitvoering van het werk wordt ervan uitgegaan dat de te onderhouden schouw(en) in goede bouwkundige staat verkeren. Bij breuk of beschadiging ingevolge de slechte staat van het gebouw wijst de BVBA GLOBOTECH elke aansprakelijkheid af. Indien de staat van het gebouw of de schouw van die aard is dat schade dreigt voor derden, de klant of medewerkers van de BVBA GLOBOTECH dan houdt BVBA GLOBOTECH zich het recht voor de werken waarvoor offerte niet uit te voeren en zal alsdan toch de vergoeding voorzien sub artikel 5 verschuldigd zijn.
 9. Alle facturen zijn betaalbaar te Kruisem, contant zonder enige aftrek of korting, tenzij uitdrukkelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Het gebruik van wissels, incassodocumenten of welke andere faciliteit ook houdt geen afwijking in van deze betalingscondities. Tenzij anders vermeld op de bestelbon zijn onze vertegenwoordigers, verkopers of uitvoerders van de werken niet gemachtigd betalingen te innen.
 10. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist een intrest verschuldigd van 8 % per jaar te berekenen van dag naar dag.
 11. Staan verschillende facturen open of werden afwijkende betalingscondities afgesproken dan heeft de niet-betaling van een enkele factuur op de vervaldag de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen tot gevolg ongeacht de eventueel verleende betalingsfaciliteiten op deze andere facturen.
 12. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag en wanneer een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven en dit acht dagen na de verzending van dit aangetekend schrijven dan wordt het verschuldigd bedrag ten titel van schadevergoeding verhoogd met 10 % met een minimum van 25 euro en een maximum van 1.850 Euro.
 13. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 14. Partijen kiezen het Vredegerecht te Waregem als territoriaal bevoegde rechtbank, hetzij de rechtbanken te Kortrijk voor zover het verschuldigde bedrag de bevoegdheid van het Vredegerecht te Waregem mocht overschrijden.

Globotech wil graag cookies gebruiken om informatie op uw computer op te slaan. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en die producten en diensten aan te bieden die u volgens ons kunnen aanbelangen. Een van die cookies is essentieel om bepaalde delen van de site te laten werken en werd reeds toegestuurd. U kunt alle cookies van deze site verwijderen en blokkeren maar bepaalde onderdelen van de site werken dan mogelijk niet correct. Meer informatie over online gedragspubliciteit of de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt verwijderen, vindt u in ons cookiebeleid.